مدیریت بصورت مستقیم فرم ثبت شده را پیگیری می نماید.

مدیریت بصورت مستقیم اطلاعات ثبت شده را از واحد مربوطه پیگیری و درصورت نیاز تماس مستقیم برقرار می نماید.

پس از بررسی جزییات و مشکل بوجود آمده نتیجه آن با مشتری تماس گرفته می شود و توضیحات لازم داده می شود.

  • درصورتی که نیاز به تماس باشد با شما تماس خواهیم گرفت.